Inspraak en overleg

Leerlingenraad

leerlingenraad

Ook de leerlingenraad is een inspraakorgaan binnen de school, dat bestaat uit leerlingen die dit kiezen op vrijwillige basis.

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over extra activiteiten op school, regels en afspraken, het (mee)organiseren van een evenement op school en deelname aan diverse commissies.
Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de schoolraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan.
Een leerlingenraad heeft slechts een adviserende rol en kan dus geen veranderingen afdwingen. De leerlingenraad heeft een informatie- en communicatieplicht jegens alle leerlingen.
Onze leerlingenraad is lid van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).

Schoolraad

De schoolraad is een officieel orgaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van vier geledingen: ouders, leerkrachten, leerlingen, lokale gemeenschap. De voorzitter wordt gekozen onder de leden. Naast de vertegenwoordigers van genoemde geledingen zijn ook directie en leden van het schoolbestuur aanwezig op de vergaderingen, zij hebben echter geen stemrecht.
De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school, bv. het advies bij een aanvraag tot oprichting van een nieuwe studierichting, het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school, ... Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.
Een belangrijke rol van de schoolraad is op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. De directeur geeft hiervoor bij elke vergadering een stand van zaken. Ook strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. worden besproken.
De schoolraad komt ongeveer vier keer per jaar samen.

Samenstelling schoolraad 2019-2020

-voorzitter ad interim: Els Bekx
-leerlingen: Linh Peleman (3EC5), Irem Celik (7BUSU)
-leraars: Karine Luyten, Barbara Van der Bracht
-lokale gemeenschap: Els Bekx, Michaël Mauriën, Miek Schepens
-ouders: Geert Heerwegh, Tineke Heirman

Ouderraad

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen de school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school
feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de schoolraad
de school te adviseren (gevraagd of ongevraagd)
onderzoek te organiseren over bepaalde onderwerpen (drugs, de koers van de school,...)
mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen
het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten
Wil jij ook deel uitmaken van de ouderraad? Heb je een vraag of opmerking? Mail dan naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Samenstelling ouderraad 2019-2020

- Leden: Wim De Cock, Geert Heerwegh,Tineke Heirman (voorzitter), Marleen Verhelst (secretaris)

Verslagen

3 oktober 2018

6 februari 2018

Top
Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. Meer weten…